46012-008 HOLDER-HANDLE UPP KE100 KH125

  • Sale
  • $19.00 USD
  • Regular price $25.30 USD


This brand new Kawasaki OEM part fits KE100, KH125 and the following models:

2001 KE100
2000 KE100
1999 KE100
1998 KE100
1997 KE100
1996 KE100
1995 KE100
1994 KE100
1993 KE100
1992 KE100
1991 KE100
1990 KE100
1989 KE100
1988 305 CSR Belt
1988 Bayou® 185
1988 KE100
1988 Tecate® 4
1987 305 CSR Belt
1987 Bayou® 185
1987 Bayou® 300
1987 KE100
1987 Mojave® 250
1987 Tecate® 4
1986 Bayou® 185
1986 Bayou® 300
1986 KE100
1984 KE100
1984 KX™125
1984 KX™250
1984 KX™500
1983 250 LTD Belt
1983 550 LTD
1983 650 CSR
1983 750 LTD Belt
1983 750 LTD-4
1983 Duckster® 200
1983 KDX™250
1983 KDX™80
1983 KE100
1983 KX™125
1983 KX™250
1983 KX™500
1983 KZ440 Belt
1983 KZ550 Standard
1982 1000 CSR
1982 250 CSR Belt
1982 305 CSR
1982 305 CSR Belt
1982 440 LTD
1982 550 LTD
1982 650 CSR
1982 750 CSR-Twin
1982 750 LTD-4
1982 750 Standard-4
1982 KDX™450
1982 KDX™80
1982 KE100
1982 KX™125
1982 KX™250
1982 KX™80
1982 KZ440 Belt
1982 KZ440 Sports, Belt
1982 KZ550 Standard
1981 1000 CSR
1981 305 CSR
1981 440 LTD
1981 550 GP
1981 550 LTD
1981 650 CSR
1981 750 LTD-4
1981 750 Standard-4
1981 KDX™250
1981 KDX™450
1981 KE100
1981 KX™80
1981 KZ250
1981 KZ440 Belt
1981 KZ440 Standard
1981 KZ550 Standard
1980 1000 LTD
1980 440 LTD
1980 550 LTD
1980 650 Custom
1980 650 LTD
1980 750 LTD-2
1980 750 LTD-4
1980 750 Standard-4
1980 KDX™250
1980 KDX™400
1980 KDX™80
1980 KE100
1980 KX™250
1980 KX™420
1980 KX™80
1980 KZ1000
1980 KZ250
1980 KZ440 Belt
1980 KZ440 Standard
1980 KZ550 Standard
1980 Z1 Classic
1980 Z1R
1979 1000 LTD
1979 400 LTD
1979 650 Custom
1979 650 SR
1979 KDX™400
1979 KE100
1979 KX™80
1979 KZ1000
1979 KZ200
1979 KZ400
1979 KZ650
1979 KZ750
1978 1000 LTD
1978 650 Custom
1978 650 SR
1978 KE100
1978 KZ1000
1978 KZ200
1978 KZ400 Deluxe
1978 KZ400 Special
1978 KZ400 Standard
1978 KZ650
1978 KZ750
1978 Z1R
1977 1000 LTD
1977 650 Custom
1977 KE100
1977 KH400
1977 KZ1000
1977 KZ400 Deluxe
1977 KZ400 Special
1977 KZ400 Standard
1977 KZ650
1977 KZ750
1977 KZ900
1976 750 LTD
1976 900 LTD
1976 KE100
1976 KH250
1976 KH400
1976 KH500
1976 KV100
1976 KZ400 Special
1976 KZ400 Standard
1976 KZ900
1976 Police 900
1975 F11
1975 F7
1975 F9
1975 G4
1975 G5
1975 H1 Mach III
1975 H2 Mach IV
1975 KZ400D
1975 KZ400S
1975 Police 900
1975 S1
1975 S3
1975 Z1
1974 F11
1974 F7C
1974 F9
1974 G4TRD
1974 G5B
1974 H1 Mach III
1974 H2 Mach IV
1974 KZ400
1974 S1B
1974 S3
1974 Z1
1973 F11
1973 F12MX
1973 F6
1973 F7
1973 F81M
1973 F9
1973 G4TR
1973 G5
1973 H1 Mach III
1973 H2 Mach IV
1973 S2
1973 Z1
1972 F8
1972 H1 Mach III
1971 F5