92081-1052 SPRING STAND KH125 GTO

  • Sale
  • $9.00 USD
  • Regular price $11.00 USD


This brand new Kawasaki OEM part fits AR125, KH125 & GTO and the following models:


KE100-B10 (KE100) (1991)
KE100-B11 (KE100) (1992)
KE100-B12 (KE100) (1993)
KE100-B13 (KE100) (1994)
KE100-B14 (KE100) (1995)
KE100-B15 (KE100) (1996)
KE100-B16 (KE100) (1997)
KE100-B17 (KE100) (1998)
KE100-B18 (KE100) (1999)
KE100-B19 (KE100) (2000)
KE100-B20 (KE100) (2001)
KE100-B3 (KE100) (1984)
KE100-B4 (KE100 (Canada Only)) (1985)
KE100-B5 (KE100) (1986)
KE100-B6 (KE100) (1987)
KE100-B7 (KE100) (1988)
KE100-B8 (KE100) (1989)
KE100-B9 (KE100) (1990)
KL250-C2 (KLR250) (1984)